รอง ผอญ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยหลงหัว

รอง ผอญ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยหลงหัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ย. 2566

| 70 view

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิด High-Speed Electronic Transmission Interface Packaging Design and Testing Talent Training and Technology Center ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลงหัว เถาหยวน (Lunghwa University of Science and Technology; 龍華科技大學) ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐของไต้หวัน อาทิ นาย William Lai (賴清德) รองประธานาธิบดี และนาย Mon-Chi Lio (劉孟奇) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย 

เปิดศูนย์นวัตกรรมมหาวิทยาลัยหลงหัว

ศูนย์เทคโนโลยีแห่งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างจากกระทรวงศึกษาธิการกว่า 100 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีด้าน High-speed transmission interfaces, Small-batch production และเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษา และอาจารย์ ในด้านดังกล่าว รวมไปถึงสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เชื่อมโยงห้องเรียนกับเข้ากับสถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อสามารถนำความรู้จากการเรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

มหาวิทยาลัยหลงหัวมีความร่วมมือกับไทยมายาวนาน โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการจัดทำหลักสูตรควบสองปริญญาในด้าน Semiconductor

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาไทยในระดับปริญญา 43 คน โดยกว่า 30 คนเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมาไม่นานนี้

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ