เจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

Officers of Thailand Trade and Economic Office

 

Mr. Narong Boonsatheanwong | Executive Director

นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ | ผู้อำนวยการใหญ่

 

Mr. Sunh Arunrugstichai | Deputy Executive Director

นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย | รองผู้อำนวยการใหญ่

 

Mr. Ohm Cusripituck | Assistant Executive Director / Consular Affairs

นายโอม คูศรีพิทักษ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ / ฝ่ายกงสุล

 

Ms. Dheerangkun Uchino | Economic Affairs

นางธีรางกูร อุชิโนะ ฝ่ายเศรษฐกิจ

 

Mr. Phonlakrit Warawat | Information and Protocol

นายพลกฤต วราวัชร์ | ฝ่ายสารนิเทศและพิธี

 

Ms. Araya Na manorom | Political Affairs

นางสาวอารยา ณ มโนรม | ฝ่ายการเมือง

 

Mrs. Rachit Sriudomporn | Finance

นางรจิต ศรีอุดมพร | ฝ่ายคลัง

 

Ms. Pranee Vanichpansakul | Administration

นางสาวปราณี วาณิชพันธ์สกุล | ฝ่ายสารบรรณ

สำนักงานทีมประเทศไทย | Team Thailand in Taiwan

yjkyuj

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป  Thailand Board of Investment, Taipei

Ms. Sasirataon Chantchupongs Director
น.ส. ศศิรัฐอรณ์ ฉันท์ชูพงษ์ ผู้อำนวยการ
    
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ไทเป  Thai Trade Office, Taipei 
Ms. KALLAYA LEEWONGCHAROEN Director
น.ส. กัลยา ลีวงศ์เจริญ ผู้อำนวยการ
Ms. NANTAWAN PANYAPHINICH Deputy Director
น.ส. นันทวรรณ ปัญญาพินิจ รองผู้อำนวยการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานไทเป   Tourism Authority of Thailand, Taipei

Ms. Sarima Chindamat Director
น.ส. สาริมา จินดามาตย์ ผู้อำนวยการ
Mr. Rachata Kanyukt Deputy Director
นายรัชตะ แคนยุกต์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป  Labour Division (Taipei)
Mr. TOSAPOL SUMANONT Director
นาย ทศพล สุมานนท์ ผู้อำนวยการ
Ms. NIPUTTAR CHAIYAPUT Deputy Director
น.ส. นิพัทธา ไชยพัฒน์ รองผู้อำนวยการ

 

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง  Labour Division (Kaohsiung)
Mr. Nutchyawach Sanguanchaiyakrit Director
นายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ ผู้อำนวยการ
Mr. Wichian Chompoonog Deputy Director
นายวิเชียร ชมภูนอก รองผู้อำนวยการ

4revw