4,560 view
แจ้งเหตุฉุกเฉิน (แจ้งเหตุร้ายต่อตำรวจ) 110
รถดับเพลิง/รถพยาบาล/หน่วยกู้ภัย (อุบัติเหตุต่างๆ)

119

สายด่วนชาวต่างชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไต้หวัน

1990

สายด่วนแรงงานต่างชาติ 24 ชั่วโมง
กระทรวงแรงงาน ไต้หวัน
1955
ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทย
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
(886-2) 2775-2211 ต่อ 110 - 119
Hot Line ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทย
สำนักงานการค้าฯ (นอกเวลาราชการ)
เฉพาะเหตุด่วน/ฉุกเฉินเท่านั้น
(886) 952-238-931