การขอสละสัญชาติไทย

การขอสละสัญชาติไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 2,403 view

สละสัญชาติไทยตามคู่สมรสไต้หวันtap

 

สละสัญชาติไทยกรณีไม่มีคู่สมรส คู่สมรสเสียชีวิตหรือหย่าร้างtap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียื่นขอสละสัญชาติไทยตามคู่สมรสไต้หวัน

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

ผู้ร้อง
 1. หนังสือรับรองการเข้าถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ที่มีอายุเอกสารภายใน 6 เดือน หลังจากที่ไปขอจากสำนักงานของไต้หวัน โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างละ 2 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษจะต้องผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันทั้ง 2 ชุด)
 2. สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดจากอำเภอท้องที่ที่เกิด
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ (บัตรหมดอายุ ใช้หนังสือรับรองบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนแทนได้)
 4. ทะเบียนบ้านไทย หรือคัดสำเนาจากอำเภอที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 5. ทะเบียนสมรสไทย
 6. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุ
 7. ใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) ที่มีอายุ
 8. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 9. ผู้ชาย ต้องเพิ่มเอกสารที่ผ่านการเกณฑ์ทหารด้วย (สด. 9)
 10. เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบสำคัญการได้สัญชาติไทย (กรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิด เช่น ชาวจีนอพยพ ชาวเขาเผ่าต่างๆ เป็นต้น), ทะเบียนหย่ากับคู่สมรสเดิม ฯลฯ
คู่สมรส
 1. บัตรประจำตัวประชาชนจีน (ไต้หวัน) ที่มีอายุ
 2. หนังสือเดินทางจีน (ไต้หวัน) ที่มีอายุ
 3. ทะเบียนบ้านไต้หวัน (戶籍謄本)
 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
พยานคนไทย 1 คน
 1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ
 2. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุ
 3. ใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) ที่มีอายุ หรือบัตรประจำตัวประชาชนจีน (ไต้หวัน)

ดาวน์โหลดเอกสาร บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย

หมายเหตุ    

 1. เอกสารดังกล่าวให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 2 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4
 2. ผู้ร้องขอสละสัญชาติต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และสมรสกับคู่สมรสสัญชาติจีน (ไต้หวัน)
 3. ผู้ร้องขอสละสัญชาติ สามีหรือภรรยาผู้ร้อง และพยานจะต้องมายื่นเรื่องและรับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
 4. กรุณาติดต่อขอนัดวันและเวลาล่วงหน้า โทร. 02 2775-2211 ต่อ 110 หรือ 111

ค่าธรรมเนียม 300 ดอลลาร์ไต้หวัน
ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารชุดละ 500 ดอลลาร์ไต้หวัน (ขึ้นอยู่กันจำนวนเอกสาร)

ระยะเวลา
เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานฯ จะดำเนินการส่งเอกสารไปยังกระทรวงมหาดไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่นงปกติจะใช้เวลาในการดำเนินเรื่องจนมีประกาศให้ผู้ยื่นเรื่องเสียสัญชาติไทยประมาณ 3 ปี ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สละสัญชาติไทยกรณีไม่มีคู่สมรส คู่สมรสเสียชีวิตหรือหย่าร้าง 

ผู้ร้อง

1 รณีได้บัตรประจำตัวประชาชนจีน (ไต้หวัน) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 2 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษ  ต้องผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ทั้งฉบับจริงและสำเนา
กรณีไม่ได้บัตรประจำตัวประชาชนจีน (ไต้หวัน)  ต้องมีใบอนุญาตการเข้าถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน)  ( 歸化國籍許可證書 ) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 2 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษต้องผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน ทั้งฉบับจริงและสำเนา รวม 2 ชุด)
2 กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ใบมรณบัตรภาษาจีนต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 2 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษ ต้องผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ทั้งฉบับจริงและสำเนา)
กรณีหย่าร้างใบหย่าภาษาจีนต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 2 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษต้องผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ทั้งฉบับจริงและสำเนา)

3  หนังสือเดินทางจีน (ไต้หวัน) ที่มีอายุ

4  สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดจากอำเภอท้องที่ที่เกิด

5  บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ

6  ทะเบียนบ้านไทย หรือคัดสำเนาจากอำเภอที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

7  ทะเบียนสมรสไทย

8  หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุ

9  ใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) ที่ยังมีอายุ

10 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

11 เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบสำคัญการได้สัญชาติไทย (กรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิด เช่น ชาวจีนอพยพ ชาวเขาเผ่าต่างๆ เป็นต้น), ทะเบียนหย่ากับคู่สมรสเดิม, หนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

บิดามารดาของผู้ร้อง 

1  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน คนละ 6 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2  บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ

3  กรณีเสียชีวิตแนบใบมรณบัตร

พยานบุคคลสัญชาติไทย 2 คน

1  บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ

2  หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุ

3  ใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) ที่มีอายุ หรือบัตรประจำตัวประชาชนจีน(ไต้หวัน)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย

หมายเหตุ

 • เอกสารดังกล่าวให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 2 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4
 • ผู้ร้องขอสละสัญชาติต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้ร้องขอสละสัญชาติ และพยาน 2 คน จะต้องมายื่นเรื่องและรับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
 • กรุณาติดต่อขอนัดวันและเวลาล่วงหน้า โทร. 02 2775-2211 ต่อ 110 หรือ 111

ค่าธรรมเนียม 300.- ดอลลาร์ไต้หวัน
ค่าบริการรับรองเอกสารชุดละ 500.- ดอลลาร์ไต้หวัน (ขึ้นอยู่กันจำนวนเอกสาร)

ระยะเวลาดำเนินการ  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานฯ จะส่งเอกสารไปยังกระทรวงมหาดไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการต่อไป โดยปกติจะใช้เวลาในการดำเนินการจนมีประกาศให้ผู้ยื่นเรื่อง เสียสัญชาติ ไทยประมาณ 3 ปีชึ้นไปหลังจากยื่นคำร้อง