จดทะเบียนหย่า

จดทะเบียนหย่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ธ.ค. 2566

| 4,119 view

บุคคลสัญชาติไทยที่จดทะเบียนสมรสไทยและพำนักอยู่ในไต้หวัน หากมีความประสงค์จะจดทะเบียนหย่ากับคู่สมรสของท่าน สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานฯ ทั้งนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายวันเวลากับเจ้าหน้าที่ และขอรับแบบคำร้องล่วงหน้า

เอกสารและหลักฐาน

ผู้ร้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • ทะเบียนสมรสไทยฉบับจริงของคู่สมรสแต่ละฝ่าย รวม 2 ฉบับ
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย
 • หนังสือเดินทางไทย
 • ทะเบียนบ้านไทย
 • บัตรถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate)
 • เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนหย่าไต้หวัน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) สูติบัตรของบุตร (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) ฯลฯ

ผู้ร้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ทะเบียนบ้าน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)

พยาน 2 คน (เป็นชาติใดก็ได้)

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) (ในกรณีที่ไม่มีสัญชาติไต้หวัน)   

หมายเหตุ
เอกสารและหลักฐานให้นำฉบับจริงมา พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
รับทะเบียนหย่าภายในวันที่จดทะเบียนหย่า
(กรุณาติดต่อนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า)       

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (泰國貿易經濟辦事處)

106台北市大安區市民大道三段206號

Tel. (02) 2775-2211 ต่อ 115