งาน Thai X Taiwan Startup Pitch 2023

งาน Thai X Taiwan Startup Pitch 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ย. 2566

| 923 view

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน Thai X Taiwan Startup Pitch 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไทเป / Global Startup Hub Thailand และ Ideal Venture Studio ภายใต้หัวข้อ "Exploring Taiwanese & Thailand startups’ opportunities”
 
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง Startups ของไทยและไต้หวัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการขยายธุรกิจของ Startups ต่างชาติในไทย ซึ่งประเทศไทยมีให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และสิทธิประโยชน์ที่มิใช้ภาษี อาทิ การให้ความสนับสนุนด้านค่าแรงและการพัฒนาบุคลากร แก่ Startups ต่างชาติที่ลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่ไทยต้องการ อาทิ อุตสาหกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Bio-Circular-Green Economy เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางการเกษตร และการพัฒนาบุคลากร
 
ในพิธีเปิดงาน ผู้อำนวยการใหญ่ฯ เน้นย้ำ ถึงความมุ่งมั่นรัฐบาลไทยในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการลงทุนของ Startups เพื่อสร้างสรรค์การดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่และนวัตกรรมแห่งอนาคต โดยประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดูแลการดำเนินการในเรื่องนี้โดยตรง ทั้งการสนับสนุนสิทธิประโยชน์โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ และ Global Startup Hub Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและเครือข่ายของ Startups อยู่เป็นระยะ นอกจากนั้น ในบริบทของภูมิภาค Startups ของไทยและไต้หวันต่างมีจุดแข็งและศักยภาพในการส่งเสริมความร่วมมือและขยายผลไปสู่การดำเนินการในภูมิภาคได้
 
Startups ของไทยและไต้หวันที่เข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจในครั้งนี้มีทั้งหมด 6 บริษัท โดยมี Startups ไทย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท Gaorai (การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเกษตร) บริษัท Nabsolute (นวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ) และบริษัท Eden Agritech (นวัตกรรมการถนอมอาหารอย่างปลอดภัยเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร) ขณะที่ Startups ไต้หวัน ได้แก่ บริษัท Mofun (ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการการเช่ารถมอเตอร์ไซด์และจักรยาน) บริษัท Seneca (ผู้ให้บริการ software เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติด้าน
ความยั่งยืน) และบริษัท IoGYM (ผู้ให้บริการ application เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย) ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลกในปัจจุบัน
 
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจของไทยและไต้หวันอย่างแพร่หลาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่ Ideal Venture Studio และผ่านระบบการประชุมออนไลน์กว่า 100 คน ทั้งนี้ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=fDygxDz9VH4

ADVERTISEMENTLittle Thai Alley

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

TTEO จัดงาน Thai x Taiwan Startup Pitch 2023
เทปบันทึกกิจกรรม THAI x TAIWAN STARTUP PITCH 2023

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง