คณะผู้บริหารและนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าเยี่ยมสำนักงานการค้าฯ

คณะผู้บริหารและนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าเยี่ยมสำนักงานการค้าฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 370 view
คณะนักศึกษาหลักสูตร Development Administrator in Digital Era เข้าเยี่ยมสำนักงานการค้าฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาหลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 26 ท่าน ซึ่งนำโดย รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และหัวหน้าคณะศึกษาดูงานฯ

คณะนักศึกษาหลักสูตร Development Administrator in Digital Era เข้าเยี่ยมสำนักงานการค้าฯ

ในโอกาสนี้ รองผู้อำนายการใหญ่ฯ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ได้บรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ไต้หวัน ในประเด็นต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ, การค้า, การลงทุน ตลอดจนสถานการณ์การเมืองภายในของไต้หวันรวมถึงความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวัน

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในไต้หวัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ