ประกาศ | Announcements

สำนักงานการค้าฯ จะปิดทำการในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

23 ก.ค. 2567

New Visa Fees

16 ก.ค. 2567

The Royal Thai Government has approved four visa schemes for Taiwan ordinary passport holders.

16 ก.ค. 2567

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

25 มิ.ย. 2567

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

17 มิ.ย. 2567

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

15 พ.ค. 2567

30-day Visa Exemption for Indian and Taiwanese Extend until 11 November 2024

7 พ.ค. 2567

The Royal Thai Government promotes tourism with a 60-day Tourist Visa Exemption Scheme for Russian tourists starting from 1 May to 31 July 2024

1 พ.ค. 2567

ลงทะเบียนผู้ต้องการทำหนังสือเดินทางไทย ณ เมืองเกาสงในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

15 ก.พ. 2567