ประกาศ | Announcements

ประกาศ การเตรียมซองจดหมายเพื่อรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

27 ก.ย. 2565

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง รายชื่อผู้ทีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

27 ก.ย. 2565

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

22 ก.ย. 2565

ประกาศกรณีแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 17 และ 18 กันยายน 2565

18 ก.ย. 2565

ข้อแนะนำเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติธรรมชาติในไต้หวัน

18 ก.ย. 2565

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องผลการสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

6 มิ.ย. 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศ (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป)

6 มิ.ย. 2565

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่องผู้มิสิทธิสอบสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

27 พ.ค. 2565

ประกาศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา (ฺBIC)

19 พ.ค. 2565