ทะเบียนสมรส

ทะเบียนสมรส

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ส.ค. 2566

| 2,863 view

บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในไต้หวัน หากมีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือกับชาวต่างชาติ สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานฯ ทั้งนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายวันและเวลากับเจ้าหน้าที่ และขอรับแบบคำร้องล่วงหน้า

เอกสารและหลักฐาน

ผู้ขอจดทะเบียนสมรสเป็นบุคคลสัญชาติไทย

1.1 บัตรประจำตัวประชาชนไทย

1.2 หนังสือเดินทางไทย      

1.3 ทะเบียนบ้านไทย

1.4 ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate)

1.5 หนังสือรับรองความโสด  

1.6 เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนหย่ากับคู่สมรสเดิม มรณบัตรของคู่สมรสเดิม ทะเบียนสมรสไต้หวัน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) สูติบัตรของบุตร (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) ฯลฯ

ผู้ขอจดทะเบียนสมรสเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

2.1 บัตรประจำตัวประชาชน

2.2 หนังสือเดินทาง

2.3 ทะเบียนบ้าน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)

2.4 หนังสือรับรองความโสด (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน

2.5 เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนหย่ากับคู่สมรสเดิม มรณบัตรของคู่สมรสเดิม ทะเบียนสมรสไต้หวัน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) สูติบัตรของบุตร (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) ฯลฯ

พยาน 2 คน (เป็นชาติใดก็ได้)


3.1 บัตรประจำตัวประชาชน 

3.2 หนังสือเดินทาง

3.3 ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) (ในกรณีที่ไม่มีสัญชาติไต้หวัน)


หมายเหตุ
เอกสารและหลักฐานให้นำฉบับจริงมา พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4

ค่าธรรมเนียม    
ไม่เสียค่าธรรมเนียมการจัดทำทะเบียนสมรส

ระยะเวลา
รับทะเบียนสมรสภายในวันที่จดทะเบียนสมรส
(กรุณาติดต่อนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า)

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (泰國貿易經濟辦事處)

106台北市大安區市民大道三段206號

โทร (886) 2 2775-2211 ต่อ 110