การขอรับรองเอกสาร

การขอรับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ม.ค. 2567

| 15,094 view

crop0304

 

การขอรับรองเอกสาร

เอกสารและหลักฐาน

1. แบบฟอร์มคำร้อง (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ) download

2. เอกสารของบุคคลสัญชาติไทยเอกสารภาษาจีนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ สูติบัตร/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/ทะเบียนบ้านสามารถดำเนินการได้ 2 ทาง ดังนี้
2.1 ให้ทางการไต้หวันออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามหนังสือเดินทางไทย (ค่าใช้จ่ายที่ทางการไต้หวันเรียกเก็บในการออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษถูกกว่าการจ้างบริษัทแปล)
2.2 การจ้างบริษัทแปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามต้นฉบับภาษาจีนกรณีชื่อ-นามสกุลในเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาจีน อนุโลมให้ระบุชื่อ-นามสกุลตามหนังสือเดินทางไทยในวงเล็บท้ายชื่อภาษาจีน โดยผู้ร้องต้องแนบสำเนาบัตร ARC ประกอบคำร้องเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันจริง

3. เอกสารของบุคคลทั่วไปเจ้าของเอกสารจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราชื่อส่วนบุคคล

4. เอกสารของบริษัทหรือองค์กร เจ้าของหรือผู้มีอำนาจในบริษัทหรือองค์กรจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง
4.1 สำเนาใบทะเบียนการค้าของบริษัท ประทับตราบริษัทและประทับตราชื่อส่วนบุคคล
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของหรือผู้มีอำนาจในบริษัทหรือองค์กร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราชื่อส่วนบุคคล
4.3 หากต้องการรับรองเอกสารเกี่ยวกับ Certificate of Free Sale ให้แนบคู่มือรายละเอียดของสินค้า (Catalogue) ประกอบเป็นหลักฐานด้วย

5. หากไม่สามารถมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ลงนามรับรองสำเนาหรือประทับตราชื่อส่วนบุคคล
5.1  บุคคลทั่วไป ให้พิมพ์หรือเขียน (ตัวบรรจง) โดยมีสาระสำคัญให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง Sample 1
5.2  บริษัทหรือองค์กร ให้พิมพ์หนังสือมอบอำนาจฉบับภาษาอังกฤษลงในกระดาษจดหมายที่มีชื่อบริษัท โดยมีสาระสำคัญให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง  และประทับตราบริษัทด้วย  Sample 2

ข้อพึงระวัง
เอกสารทั้งหมดต้องใช้กระดาษขนาดA4

- เอกสารที่ต้องการรับรอง จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่น และกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน

- สำนักงานการค้าฯ ต้องเก็บเอกสารที่มีตราประทับจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงต่างประเทศไต้หวันตัวจริงไว้ 1 ฉบับ ดังนั้น กรุณานับจำนวนเอกสารที่ต้องการยื่นรับรองให้แน่นอน 

- เอกสารของประเทศอื่นนอกเหนือจากไต้หวัน จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูต หรือสำนักงานผู้แทนของประเทศนั้นก่อน

- เอกสารที่ผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่น และกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน ระยะเวลาต้องอยู่ภายใน 6 เดือน

ค่าธรรมเนียม
500 ดอลลาร์ไต้หวันต่อฉบับ (ชุดที่สำนักงานฯ เก็บไว้ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

เวลาให้บริการ
เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -12.00 น.
รับเอกสารในวันถัดไปช่วงบ่าย 14.00 – 17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาโทร. 02 2775-2211          

                                                                 

การขอรับรองลายมือชื่อ รับรองใบขับขี่ไทย หนังสือมอบอำนาจ หนังสือให้ความยินยอม  

เอกสารและหลักฐาน

1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย และ/หรือ หนังสือเดินทางไทย

3. เอกสารที่ต้องการรับรองลายมือชื่อ ใบขับขี่ มอบอำนาจ หรือให้ความยินยอม

หมายเหตุ
1. หนังสือให้ความยินยอมจะต้องแนบสำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร

2. รับรองใบขับขี่ จะต้องเป็นแบบ Smart Card เท่านั้น หากเป็นรุ่นเก่าต้องแปลภาษาอังกฤษ และรับรองคำแปลถูกต้อง

3. เอกสารประกอบข้างต้น นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาด้วยกระดาษขนาด A4 อย่างละ 2 ชุด

ค่าธรรมเนียม  
500 ดอลลาร์ไต้หวันต่อฉบับ (ยกเว้นหนังสือให้ความยินยอมทำหนังสือเดินทางให้กับบุตร)

เวลาให้บริการ  
เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -12.00 น.

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มรับรองเอกสาร
ระเบียบรับรองเอกสาร_ไทย-จีน_6_แก้ไข
Power_of_Attorney_Sample_1
For_Official_Use_Only
Power_of_Attorney__Sample_2_1