จดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)

จดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ธ.ค. 2566

| 2,402 view

เอกสารและหลักฐานการออก

1. คำร้องนิติกรณ์ และ คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย

2. มรณบัตรที่ออกโดยโรงพยาบาล / สำนักงานอัยการศาลท้องถิ่น (เอกสารภาษาจีนต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองที่ศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)

3. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต

4. หนังสือมอบอำนาจจากญาติผู้เสียชีวิตซึ่งทำที่อำเภอในประเทศไทย

5. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของญาติผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ

6. สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีญาติผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจเป็นคู่สมรสของผู้ตาย)

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง

8. สำเนาเอกสารฌาปนสถาน

9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อ และ แม่ ผู้เสียชีวิต(กรณีเสียชีวิตใช้มรณบัตรแทน)

หมายเหตุ

  • เอกสารดังกล่าวให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
  • ผู้แจ้งจะต้องลงลายมือชื่อและมารับด้วยตนเอง
  • ไม่มีค่าธรรมเนียม
  • ยื่นคำร้องขอมรณบัตรเวลา 09.00 – 12.00 น.
  • รับมรณบัตรเวลา 14.00-17.00 น. ตามวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย (ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการหลังจากวันที่ยื่นขอ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (02) 2775 2211 ต่อ  117

เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -11.45 น.

 

เอกสารประกอบ

คำร้องขอนิติกรณ์
คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย