จดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร)

จดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร)

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ม.ค. 2567

| 4,056 view

สูติบัตร

เอกสารและหลักฐาน

1. คำร้องนิติกรณ์ และคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด

2. สูติบัตรท้องถิ่น หากเป็นฉบับภาษาจีนต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ  โดยชื่อบิดา/มารดา ในเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษต้องตรงกับชื่อที่ระบุในสูติบัตรฉบับภาษาจีน หรือ หากเป็นสูติบัตรท้องถิ่น ฉบับภาษาอังกฤษ ให้ระบุชื่อ บิดา/มารดาที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย วัน/เดือน/ปี เกิด ให้ตรงตามหนังสือเดินทางไทย และต้องผ่านการรับรองของศาลท้องถิ่น และกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน

3.  ทะเบียนบ้านจีนไต้หวันหากเป็นฉบับภาษาจีนต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ  โดยชื่อบิดา/มารดา ในเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษต้องตรงกับต้นฉบับ  หากเป็นทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ  ให้ระบุชื่อ บิดา/มารดาที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย วัน/เดือน/ปี เกิด ให้ตรงตามหนังสือเดินทางไทย และต้องผ่านการรับรองของศาลท้องถิ่น และกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน

4. ทะเบียนสมรสไทย หรือทะเบียนสมรสไต้หวัน ฉบับจริง กรณีเป็นทะเบียนสมรสไต้หวันฉบับภาษาจีน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ  กรณีเป็นทะเบียนสมรสฉบับภาษาอังกฤษ ให้สะกดชื่อภาษาอังกฤษของคู่สมรสที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยตามหนังสือเดินทางไทย  และต้องผ่านการรับรองของศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน

5. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทางฉบับจริง ของบิดา/มารดา พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ชุด (กระดาษ A4)

6. เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี เช่น ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน บันทึกการหย่ากับคู่สมรสเก่า  หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล หนังสือรับรองบุคคลแทนบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ

หมายเหตุ
สูติบัตรท้องถิ่น ทะเบียนบ้าน และทะเบียนสมรส ของไต้หวัน  สามารถขอฉบับภาษาอังกฤษได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไต้หวัน                  

การยื่นคำร้อง
กรุณานัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า โทร. 02 2775-2211 ต่อ 117

การติดต่อขอรับแบบคำร้อง
สามารถขอรับได้ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายพร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารไปตามที่อยู่ที่กรอกไว้

เวลายื่นเอกสาร ช่วงเช้า 09.00 -11.45 น.

 

 

เอกสารประกอบ

คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด2024
คำร้องขอนิติกรณ์