หนังสือเดินทางไทย

หนังสือเดินทางไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ธ.ค. 2566

| 13,635 view

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่ทั่วไป

 

บุคคลบรรลุนิติภาวะ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ผู้เยาว์อายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

๑. คำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ๑ ชุด

๒. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของผู้ร้อง หรือหากสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความซึ่งขอได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ไต้หวัน

๓. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริง หากสูญหายต้องทำบัตรประชาชนไทยใหม่ก่อนจึงจะทำหนังสือเดินทางได้

๔. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

หมายเหตุ: การขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ผู้ร้องต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเอง และต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางข้างต้นมาให้พร้อม

๑. คำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ๑ ชุด

๒. สูติบัตรไทยฉบับจริงสำหรับเด็กแรกเกิด – ๑๔ ปี (หากเด็กอายุ ๗ ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนไทยแล้ว สามารถใช้บัตรประชาชนไทยแทนสูติบัตรได้)

๓. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของเด็กฉบับจริง สำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป (หากอายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์แล้ว ยังไม่มีบัตรประชาชนไทย จะไม่สามารถทำหนังสือเดินทางได้

๔. ทะเบียนบ้านไทยฉบับจริงหรือฉบับถ่ายเอกสารที่แสดงบ้านเลขที่และชื่อเด็กหรือผู้เยาว์ในทะเบียนบ้าน (สำหรับเด็กและผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนไทย)

๕. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดา หรือมารดาที่เป็นคนไทย

๖. หนังสือเดินทางไต้หวัน บัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันของบิดาหรือมารดาที่เป็นคนไต้หวัน

๗. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

หมายเหตุ บิดาและมารดาเด็กหรือผู้เยาว์จะต้องมายื่นเรื่องด้วยตัวเองพร้อมพาเด็กมาด้วย และต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางข้างต้นมาด้วย

 

ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน   ๕ ปี : ๑,๑๕๐ ดอลลาร์ไต้หวัน

หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน ๑๐ ปี : ๑,๗๒๕ ดอลลาร์ไต้หวัน

การบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement) : ๑๕๐ ดอลลาร์ไต้หวัน

หมายเหตุ 
ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถทำหนังสือเดินทางประเภทอายุไม่เกิน ๕ ปีเท่านั้น

 

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของสำนักงาน)

ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใหม่ ๙.๐๐ - ๑๑.๔๕ น.
ติดต่อรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่
(ประมาณ ๓๐ วันทำการหลังจากยื่นคำร้อง)
โทร.สอบถามได้ที่ (๘๘๖) ๒ ๒๗๗๕ ๒๒๑๑  ต่อ ๓๑๐
๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ผู้ที่ไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ในวันและเวลาดังกล่าว
ในวันยื่นคำร้องฯ กรุณาเตรียมซองจดหมายสีน้ำตาล เขียนจ่าหน้าชื่อและที่อยู่ของตัวเอง ติดแสตมป์ ๖๐ ดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

เอกสารประกอบ

คำร้องหนังสือเดินทางใหม่
บันทึกการสอบสวน_(กรณี_นสดท.สูญหาย)
มอบอำนาจให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ไปต่างประเทศ