บัตรประจำตัวประชาชนไทย

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ธ.ค. 2566

| 10,852 view

ID

หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรณี

หลักฐานที่ใช้

ค่าธรรมเนียม

1. บัตรหมดอายุ

1. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน 

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

3. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง

4. บัตรถิ่นที่อยู่ไต้หวันฉบับจริง (ใบกาม่า/ARC) หรือบัตรประชาชนไต้หวันฉบับจริง

**กรณีบัตรประจำตัวประชาชนยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน ก่อนวันหมดอายุที่ระบุในบัตร

ไม่มีค่าธรรมเนียม

2. บัตรหาย

1. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

2. บันทึกการสอบสวน

3. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง

4. บัตรถิ่นที่อยู่ไต้หวันฉบับจริง (ใบกาม่า/ARC) หรือบัตรประชาชนไต้หวันตัวจริง

5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย

120 ดอลลาร์ไต้หวัน

3. บัตรชำรุด

1. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน 

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

3. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง

4. บัตรถิ่นที่อยู่ไต้หวันตัวจริง (ใบกาม่า/ARC) หรือบัตรประชาชนไต้หวันตัวจริง

120 ดอลลาร์ไต้หวัน

4. เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร

1. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน 

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริง

3. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง

4. บัตรถิ่นที่อยู่ไต้หวันฉบับจริง (ใบกาม่า/ARC) หรือบัตรประชาชนไต้หวันฉบับจริง

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือที่อยู่

120 ดอลลาร์ไต้หวัน

 

หมายเหตุ

สำนักงานการค้าฯ ไม่สามารถออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรฯ  

หากต้องการทำบัตรฯ ต้องดำเนินการยื่นคำขอมีบัตรฯ ใบแรกที่ประเทศไทยเท่านั้น

 

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของสำนักงาน)

รับคำร้องขอทำบัตรประชาชนเวลา 9.00 -11.45 .

เอกสารประกอบ

แบบแจ้งขอมีบัตรปชช
บันทึกสอบสวนขอมีบัตรปชชใหม่