วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,558 view

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไต้หวัน หากมีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถยื่นขอทำบัตรฯ ได้ที่สำนักงานฯ

เอกสารและหลักฐาน

  1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่หมดอายุ หรือชำรุด
  2. หนังสือเดินทางไทย
  3. ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (ใบกาม่า - Alien Resident Certificate)

ค่าธรรมเนียม

  1. กรณีบัตรหมดอายุ ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  2. กรณีบัตรหายหรือบัตรชำรุด ค่าธรรมเนียม 120 ดอลลาร์ไต้หวัน

หมายเหตุ

  1. กรณีบัตรหมดอายุ 5 ปีขึ้นไป หรือกรณีบัตรหาย ต้องเตรียมทะเบียนบ้านไทย หรือคัดสำเนาจากอำเภอที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
  2. เอกสารและหลักฐานให้นำฉบับจริงมา พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4
  3. สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่เคยทำบัตร ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตรต้องไปดำเนินการยื่นคำขอมีบัตรที่ประเทศไทยเท่านั้น

****เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -11.45 น.