บัตรประจำตัวประชาชนไทย

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2566

| 6,537 view

 บัตรประจำตัวประชาชนไทย

ID

หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรณี

หลักฐานที่ใช้

ค่าธรรมเนียม

1. บัตรหมดอายุ

1. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน 

2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

3. หนังสือเดินทางไทยตัวจริง

4. ใบถิ่นที่อยู่ไต้หวันตัวจริง (ใบกาม่า/ARC) หรือบัตรประชาชนไต้หวันตัวจริง

**สามารถยื่นคำขอต่ออายุบัตรได้ภายใน 60 วันก่อนบัตรหมดอายุ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

2. บัตรหาย

1. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

2. บันทึกการสอบสวน 

3. หนังสือเดินทางไทยตัวจริง

4. ใบถิ่นที่อยู่ไต้หวันตัวจริง (ใบกาม่า/ARC) หรือบัตรประชาชนไต้หวันตัวจริง

5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย

120 ดอลลาร์ไต้หวัน

3. บัตรชำรุด

1. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน 

2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

3. หนังสือเดินทางไทยตัวจริง

4. ใบถิ่นที่อยู่ไต้หวันตัวจริง (ใบกาม่า/ARC) หรือบัตรประชาชนไต้หวันตัวจริง

120 ดอลลาร์ไต้หวัน

4. เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร

1. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน 

2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

3. หนังสือเดินทางไทยตัวจริง

4. ใบถิ่นที่อยู่ไต้หวันตัวจริง (ใบกาม่า/ARC) หรือบัตรประชาชนไต้หวันตัวจริง

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่

120 ดอลลาร์ไต้หวัน

 

หมายเหตุ

       สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่เคยทำบัตรฯ ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตรฯ ต้องไปดำเนินการยื่นคำขอมีบัตรใบแรกที่ประเทศไทยเท่านั้น

 

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของสำนักงาน)

รับคำร้องขอทำบัตรประชาชนเวลา 9.00 -11.45 .

เอกสารประกอบ

แบบแจ้งขอมีบัตรปชช
บันทึกสอบสวนขอมีบัตรปชชใหม่