การขอรับรองเอกสาร

การขอรับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,220 view

ระเบียบการขอรับรองเอกสาร 

เอกสารและหลักฐาน

 1. แบบฟอร์มคำร้อง (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ) download
 2. เอกสารของบุคคลสัญชาติไทยเอกสารภาษาจีนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ สูติบัตร/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/ทะเบียนบ้าน สามารถดำเนินการได้ 2 ทาง ดังนี้

    2.1 ให้ทางการไต้หวันออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามหนังสือเดินทางไทย (ค่าใช้จ่ายที่ทางการไต้หวันเรียกเก็บในการออกเอกสาร

          ฉบับภาษาอังกฤษถูกกว่าการจ้างบริษัทแปล)

    2.2 การจ้างบริษัทแปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามต้นฉบับภาษาจีนกรณีชื่อ-นามสกุลในเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาจีน    

          อนุโลมให้ระบุชื่อ-นามสกุลตามหนังสือเดินทางไทยในวงเล็บท้ายชื่อภาษาจีน โดยผู้ร้องต้องแนบสำเนาบัตร ARC ประกอบคำร้องเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

          จริง

 1. เอกสารของบุคคลทั่วไปเจ้าของเอกสารจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและ

    ประทับตราชื่อส่วนบุคคล

 1. เอกสารของบริษัทหรือองค์กรเจ้าของหรือผู้มีอำนาจในบริษัทหรือองค์กรจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง

    4.1 สำเนาใบทะเบียนการค้าของบริษัท ประทับตราบริษัทและประทับตราชื่อส่วนบุคคล

    4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของหรือผู้มีอำนาจในบริษัทหรือองค์กร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราชื่อส่วนบุคคล

    4.3 หากต้องการรับรองเอกสารเกี่ยวกับ Certificate of Free Sale ให้แนบคู่มือรายละเอียดของสินค้า (Catalogue) ประกอบเป็นหลักฐานด้วย

 1. หากไม่สามารถมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและ    

    ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามรับรองสำเนาหรือประทับตราชื่อส่วนบุคคล

     5.1  บุคคลทั่วไป ให้พิมพ์หรือเขียน (ตัวบรรจง) โดยมีสาระสำคัญให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง Sample 1

     5.2  บริษัทหรือองค์กร ให้พิมพ์หนังสือมอบอำนาจฉบับภาษาอังกฤษลงในกระดาษจดหมายที่มีชื่อบริษัท โดยมีสาระสำคัญให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง  และประทับตราบริษัท

            ด้วย  Sample 2

 

ข้อพึงระวัง  

 1.  เอกสารทั้งหมดต้องใช้กระดาษขนาดA4
 2.  เอกสารที่ต้องการรับรอง จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่น และกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน

 

 1.  สำนักงานการค้าฯ ต้องเก็บเอกสารที่มีตราประทับจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงต่างประเทศไต้หวันตัวจริงไว้1 ฉบับ ดังนั้น กรุณานับจำนวนเอกสารที่ต้องการ      ยื่นรับรองให้แน่นอน

 

 1.  เอกสารของประเทศอื่นนอกเหนือจากไต้หวัน จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูต หรือสำนักงานผู้แทนของประเทศนั้นก่อน
 2. เอกสารที่ผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่น และกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน ระยะเวลาต้องอยู่ภายใน 6 เดือน

ค่าธรรมเนียม      500 ดอลลาร์ไต้หวันต่อฉบับ (ชุดที่สำนักงานฯ เก็บไว้ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

เวลาให้บริการ      เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -12.00 น. รับเอกสารในวันถัดไปช่วงบ่าย 14.00 – 17.00 น.

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาโทร. 02 2775-2211          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      

การขอรับรองลายมือชื่อ รับรองใบขับขี่ไทย หนังสือมอบอำนาจ หนังสือให้ความยินยอม  

เอกสารและหลักฐาน

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย และ/หรือ หนังสือเดินทางไทย
 3. เอกสารที่ต้องการรับรองลายมือชื่อ ใบขับขี่ มอบอำนาจ หรือให้ความยินยอม

หมายเหตุ

 1. หนังสือให้ความยินยอมจะต้องแนบสำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
 2. รับรองใบขับขี่ จะต้องเป็นแบบ Smart Card เท่านั้น หากเป็นรุ่นเก่าต้องแปลภาษาอังกฤษ และรับรองคำแปลถูกต้อง
 3. เอกสารประกอบการขอข้างต้น นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนาด้วยกระดาษขนาด A4 อย่างละ 2 ชุด

ค่าธรรมเนียม  500 ดอลลาร์ไต้หวันต่อฉบับ (ยกเว้นหนังสือให้ความยินยอมทำหนังสือเดินทางให้กับบุตร)

เวลาให้บริการ  เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -12.00 น.

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มรับรองเอกสาร
ระเบียบรับรองเอกสาร_ไทย-จีน_6_แก้ไข
Power_of_Attorney_Sample_1
For_Official_Use_Only
Power_of_Attorney__Sample_2_1