วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,353 view

มรณบัตร

 

เอกสารและหลักฐานการออก

1. คำร้องนิติกรณ์และคำร้องมรณบัตร

2. มรณบัตรที่ออกโดยโรงพยาบาล / สำนักงานอัยการศาลท้องถิ่น(เอกสารภาษาจีนต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองที่ศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)

3. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต

4. หนังสือมอบอำนาจจากญาติผู้เสียชีวิตซึ่งทำที่อำเภอในประเทศไทย

5. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของญาติผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ

6. สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีญาติผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจเป็นคู่สมรสของผู้ตาย)

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง

8. สำเนาเอกสารฌาปนสถาน

9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อ และ แม่ ผู้เสียชีวิต(กรณีเสียชีวิตใช้มรณบัตรแทน)

หมายเหตุ

-        เอกสารดังกล่าวให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่ายสำเนามาอย่างละ 1 ชุดด้วยกระดาษ A4

-        ผู้แจ้งจะต้องลงลายมือชื่อและมารับด้วยตนเอง

-        มรณบัตรไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

-        ยื่นคำร้องขอมรณบัตรเวลา 09.00 – 12.00 น.

มารับมรณบัตรเวลา 14.00-17.00 น.ตามวันที่ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย (ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการหลังจากวันที่ยื่นขอ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (02) 2775 2211 ต่อ  117

เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -11.45 น.