วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,518 view

สูติบัตร

เอกสารและหลักฐาน 

1.  คำร้องนิติกรณ์ และคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด

2.  สูติบัตรท้องถิ่น หากเป็นฉบับภาษาจีน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ  โดยชื่อบิดา/มารดา ในเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษต้องตรงกับชื่อที่ระบุในสูติบัตรฉบับภาษาจีน หรือ หากเป็นสูติบัตรท้องถิ่น ฉบับภาษาอังกฤษ ให้ระบุชื่อ บิดา/มารดาที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย วัน/เดือน/ปี เกิด ให้ตรงตามหนังสือเดินทางไทย และต้องผ่านการรับรองของศาลท้องถิ่น และกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน

3.  ทะเบียนบ้านจีนไต้หวันหากเป็นฉบับภาษาจีนต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ  โดยชื่อบิดา/มารดา ในเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษต้องตรงกับต้นฉบับ  หากเป็นทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ  ให้ระบุชื่อ บิดา/มารดาที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย วัน/เดือน/ปี เกิด ให้ตรงตามหนังสือเดินทางไทย และต้องผ่านการรับรองของศาลท้องถิ่น และกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน

4.  ทะเบียนสมรสไทย หรือทะเบียนสมรสไต้หวัน ฉบับจริง  กรณีเป็นทะเบียนสมรสไต้หวันฉบับภาษาจีน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ  กรณีเป็นทะเบียนสมรสฉบับภาษาอังกฤษ ให้สะกดชื่อภาษาอังกฤษของคู่สมรสที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยตามหนังสือเดินทางไทย  และต้องผ่านการรับรองของศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน

5.  บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทางฉบับจริง ของบิดา/มารดา พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ชุด (กระดาษ A4)

6.  เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี เช่น ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน  บันทึกการหย่ากับคู่สมรสเก่า  หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล หนังสือรับรองบุคคลแทนบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ

 

หมายเหตุ  สูติบัตรท้องถิ่น ทะเบียนบ้าน และทะเบียนสมรส ของไต้หวัน  สามารถขอฉบับ ภาษาอังกฤษได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไต้หวัน                  

การยื่นคำร้อง   กรุณาติดต่อนัดหมายวันที่จะมายื่นกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก่อน

 

การติดต่อขอรับแบบคำร้อง  สามารถติดต่อขอรับได้ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายพร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง และส่งกลับไปที่ (ที่อยู่ตัวเอง)

เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -11.45 น.