ทะเบียนหย่า

      บุคคลสัญชาติไทยที่จดทะเบียนสมรสไทยและพำนักอยู่ในไต้หวัน หากมีความประสงค์จะจดทะเบียนหย่ากับคู่สมรสของท่าน สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานฯ ทั้งนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายวันเวลากับเจ้าหน้าที่ และขอรับแบบคำร้องล่วงหน้า

เอกสารและหลักฐาน

  1. บุคคลสัญชาติไทย

            1.1 ทะเบียนสมรสไทยฉบับจริงของคู่สมรสแต่ละฝ่ายรวม 2 ฉบับ

            1.2 บัตรประจำตัวประชาชนไทย

            1.3 หนังสือเดินทางไทย

            1.4 ทะเบียนบ้านไทย

            1.5 ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate)

            1.6 เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนหย่าไต้หวัน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) สูติบัตรของบุตร (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) ฯลฯ

        2. บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

            2.1 บัตรประจำตัวประชาชน

            2.2 หนังสือเดินทาง

            2.3 ทะเบียนบ้าน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)

        3. พยาน 2 คน เป็นคนชาติใดก็ได้

             3.1 บัตรประจำตัวประชาชน

             3.2 หนังสือเดินทาง

             3.3 ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate)

หมายเหตุ       เอกสารและหลักฐานให้นำฉบับจริงมา พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4

ค่าธรรมเนียม  ไม่เสียค่าธรรมเนียม  แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองเอกสารภาษาจีนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ชุดละ 500 ดอลลาร์ไต้หวัน

ระยะเวลา        รับทะเบียนหย่าภายในวันที่จดทะเบียนหย่า (กรุณาติดต่อนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า)

 

****เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -11.45 น.