วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,751 view

ทะเบียนหย่า

บุคคลสัญชาติไทยที่จดทะเบียนสมรสไทยและพำนักอยู่ในไต้หวัน หากมีความประสงค์จะจดทะเบียนหย่ากับคู่สมรสของท่าน สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานฯ ทั้งนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายวันเวลากับเจ้าหน้าที่ และขอรับแบบคำร้องล่วงหน้า

เอกสารและหลักฐาน

1. บุคคลสัญชาติไทย
 • ทะเบียนสมรสไทยฉบับจริงของคู่สมรสแต่ละฝ่าย รวม 2 ฉบับ
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย
 • หนังสือเดินทางไทย
 • ทะเบียนบ้านไทย
 • ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate)
 • เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนหย่าไต้หวัน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) สูติบัตรของบุตร (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) ฯลฯ

2. บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ทะเบียนบ้าน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)

3. พยาน 2 คน (เป็นชาติใดก็ได้)

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) (ในกรณีที่ไม่มีสัญชาติไต้หวัน)   

หมายเหตุ          เอกสารและหลักฐานให้นำฉบับจริงมา พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4

ค่าธรรมเนียม     ไม่เสียค่าธรรมเนียมการจัดทำทะเบียนหย่า 

ระยะเวลา          รับทะเบียนหย่าภายในวันที่จดทะเบียนหย่า (กรุณาติดต่อนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า)       

 

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (泰國貿易經濟辦事處)

106台北市大安區市民大道三段206號

Tel. (02) 2775-2211 ext.115

Fax. (02) 2751-9933