ทะเบียนสมรส

บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไต้หวัน หากมีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือกับชาวต่างชาติ สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานฯ ทั้งนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายวันและเวลากับเจ้าหน้าที่ และขอรับแบบคำร้องล่วงหน้า

เอกสารและหลักฐาน

1. บุคคลสัญชาติไทย

        1.1 บัตรประจำตัวประชาชนไทย

        1.2 หนังสือเดินทางไทย

        1.3 ทะเบียนบ้านไทย

        1.4 ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate-ใบกาม่า)

        1.5 หนังสือรับรองความโสด

        1.6 เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนหย่ากับคู่สมรสเดิม  มรณบัตรของคู่สมรสเดิม ทะเบียนสมรสไต้หวัน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) สูติบัตรของบุตร (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) ฯลฯ

 

2. บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

        2.1 บัตรประจำตัวประชาชน

        2.2 หนังสือเดินทาง

        2.3 ทะเบียนบ้าน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)

        2.4 หนังสือรับรองความโสด (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)

3. พยาน 2 คน เป็นชาติใดก็ได้

       3.1 บัตรประจำตัวประชาชน

3.2 หนังสือเดินทาง

3.3 ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate-ใบกาม่า)

หมายเหตุ       เอกสารและหลักฐานให้นำฉบับจริงมา พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4

ค่าธรรมเนียม  ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองเอกสารภาษาจีนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ชุดละ 500 ดอลลาร์ไต้หวัน

ระยะเวลา     รับทะเบียนสมรสภายในวันที่จดทะเบียนสมรส (กรุณาติดต่อนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า)

 

****เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -11.45 น.