ทะเบียนสมรส

บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไต้หวัน หากมีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือกับชาวต่างชาติ สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานฯ ทั้งนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายวันและเวลากับเจ้าหน้าที่ และขอรับแบบคำร้องล่วงหน้า

เอกสารและหลักฐาน

1. บุคคลสัญชาติไทย

1.1 บัตรประจำตัวประชาชนไทย

1.2 หนังสือเดินทางไทย      

1.3 ทะเบียนบ้านไทย

1.4 ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate)

1.5 หนังสือรับรองความโสด  

1.6 เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนหย่ากับคู่สมรสเดิม มรณบัตร

 ของคู่สมรสเดิม ทะเบียนสมรสไต้หวัน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรอง 

 จากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) สูติบัตรของบุตร (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็น

 ภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) ฯลฯ

2. บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

2.1 บัตรประจำตัวประชาชน

2.2 หนังสือเดินทาง

2.3 ทะเบียนบ้าน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและ    

      กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)

2.4 หนังสือรับรองความโสด (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่น

      และกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน

3. พยาน 2 คน (เป็นชาติใดก็ได้)

 

3.1 บัตรประจำตัวประชาชน 

3.2 หนังสือเดินทาง

3.3 ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) (ในกรณีที่ไม่มีสัญชาติไต้หวัน)

 

หมายเหตุ          เอกสารและหลักฐานให้นำฉบับจริงมา พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4

ค่าธรรมเนียม     ไม่เสียค่าธรรมเนียมการจัดทำทะเบียนสมรส

ระยะเวลา          รับทะเบียนสมรสภายในวันที่จดทะเบียนสมรส (กรุณาติดต่อนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า)

 

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (泰國貿易經濟辦事處)

106台北市大安區市民大道三段206號

Tel. (02) 2775-2211 ext.115

Fax. (02) 2751-9933