วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,846 view

ทะเบียนสมรส

บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไต้หวัน หากมีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือกับชาวต่างชาติ สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานฯ ทั้งนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายวันและเวลากับเจ้าหน้าที่ และขอรับแบบคำร้องล่วงหน้า

เอกสารและหลักฐาน

1. บุคคลสัญชาติไทย

1.1 บัตรประจำตัวประชาชนไทย

1.2 หนังสือเดินทางไทย      

1.3 ทะเบียนบ้านไทย

1.4 ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate)

1.5 หนังสือรับรองความโสด  

1.6 เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนหย่ากับคู่สมรสเดิม มรณบัตร

 ของคู่สมรสเดิม ทะเบียนสมรสไต้หวัน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรอง 

 จากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) สูติบัตรของบุตร (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็น

 ภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน) ฯลฯ

2. บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

2.1 บัตรประจำตัวประชาชน

2.2 หนังสือเดินทาง

2.3 ทะเบียนบ้าน (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและ    

      กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)

2.4 หนังสือรับรองความโสด (หากเป็นภาษาจีน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่น

      และกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน

3. พยาน 2 คน (เป็นชาติใดก็ได้)

 

3.1 บัตรประจำตัวประชาชน 

3.2 หนังสือเดินทาง

3.3 ใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) (ในกรณีที่ไม่มีสัญชาติไต้หวัน)

 

หมายเหตุ          เอกสารและหลักฐานให้นำฉบับจริงมา พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4

ค่าธรรมเนียม     ไม่เสียค่าธรรมเนียมการจัดทำทะเบียนสมรส

ระยะเวลา          รับทะเบียนสมรสภายในวันที่จดทะเบียนสมรส (กรุณาติดต่อนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า)

 

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (泰國貿易經濟辦事處)

106台北市大安區市民大道三段206號

Tel. (02) 2775-2211 ext.115

Fax. (02) 2751-9933