การมอบอำนาจเพื่อขอรับรองเอกสารที่ประเทศไทย

การมอบอำนาจเพื่อขอรับรองเอกสารที่ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,339 view

การมอบอำนาจเพื่อขอรับรองเอกสารที่ประเทศไทย

ผู้ประสงค์จะขอรับรองหนังสือมอบอำนาจ รวมถึงแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงาน (ไต้หวัน) กรณีบิดามารดา คู่สมรสหรือบุตรเสียชีวิต ประสงค์จะขอรับรองหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ ให้ยื่นขอรับรองต่อสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ตามกฎระเบียบและแนบเอกสารดังนี้ :        

1) ยื่นขอเอกสารด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีแรงงานไทยที่ประสงค์จะรับรองหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ แรงงานไทยสามารถยื่นขอด้วยตนเองหรือดำเนินการผ่านตัวแทนก็ได้

2)หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 2 ชุด

3) กรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบอำนาจที่ต้องการรับรองให้เรียบร้อย(ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่แนบมา)

4) กรอกข้อมูลและลงนามในแบบคำร้องนิติกรณ์ให้เรียบร้อย (ตามแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ที่แนบมา)

5) กรณีดำเนินการผ่านตัวแทน ต้องทำหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา) และเตรียมสำเนาใบถิ่นที่อยู่กับสำเนาใบมรณบัตรพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

6) ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยื่นขอรับรองเอกสาร จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของตน

7)ค่าธรรมเนียมการรับรองหนังสือมอบอำนาจ 500 เหรียญไต้หวัน

8) เวลายื่นเรื่อง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-11.45 น.

9) เวลารับเอกสาร ยื่นเรื่องแล้วรอรับได้เลย

เอกสารประกอบ

ใบมอบอำนาจรับรองเอกสารที่ไทย