การมอบอำนาจเพื่อขอรับรองเอกสารที่ประเทศไทย

การมอบอำนาจเพื่อขอรับรองเอกสารที่ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2566

| 6,168 view

การมอบอำนาจเพื่อขอรับรองเอกสารที่ประเทศไทย

ผู้ประสงค์จะขอรับรองหนังสือมอบอำนาจ กรณีแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงาน (ไต้หวัน) ซึ่งบิดามารดา คู่สมรสหรือบุตรเสียชีวิต ประสงค์จะขอรับรองหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ ให้ยื่นขอรับรองต่อสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ตามกฎระเบียบและแนบเอกสารดังนี้ :        

1) ยื่นขอเอกสารด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีแรงงานไทยที่ประสงค์จะรับรองหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ แรงงานไทยสามารถยื่นขอด้วยตนเองหรือดำเนินการผ่านตัวแทนก็ได้

2) หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 2 ชุด

3) กรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบอำนาจที่ต้องการรับรองให้เรียบร้อย (ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่แนบมา)

4) กรอกข้อมูลและลงนามในแบบคำร้องนิติกรณ์ให้เรียบร้อย (ตามแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ที่แนบมา)

5) กรณีดำเนินการผ่านตัวแทน ต้องทำหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา) และเตรียมสำเนาใบถิ่นที่อยู่กับสำเนาใบมรณบัตรพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

6) ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยื่นขอรับรองเอกสาร จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของตน

7) ค่าธรรมเนียมการรับรองหนังสือมอบอำนาจ 500 เหรียญไต้หวัน

8) เวลายื่นเอกสาร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-11.30 น.

9) เวลารับเอกสารคืน เวลา 14.00-17.00

เอกสารประกอบ

ขอเงินสงเคราะห์_1