เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ย. 2566

| 1,756 view

เอกสารและหลักฐาน

1. คำร้องนิติกรณ์ และแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันทหาร อย่างละ 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนไทย หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวนักศึกษา (ต้องนำฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 2 ฉบับ)

3. หนังสือรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทยอย่างละ 2 ฉบับ ซึ่งต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วนดังนี้
3.1 กำลังศึกษาในระดับ คณะ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ประเทศอะไร
3.2 วิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี กำลังศึกษาปีที่เท่าไร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีที่เท่าใด

(หนังสือรับรองการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษต้องผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันทั้ง 2 ฉบับ ภาษาไทยนักศึกษาสามารถแปลเองได้และรับรองการแปลถูกต้องเองได้)

4. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35 ) (ถ้ามี)

 

ค่าธรรมเนียม  ค่ารับรองเอกสาร 500 ดอลลาร์ไต้หวันต่อฉบับ

 

หมายเหตุ
- ผู้ร้องจะต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวข้างต้น โดยจะต้องนำต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
- กรุณาติดต่อนัดวันและเวลาดำเนินการล่วงหน้า

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
เลขที่ 206 ชั้น 1 ถนนซื่อหมินต้าเต้า ตอน 3 เขตต้าอัน เมืองไทเป 106

โทรศัพท์ (8862) 2775-2211

 

เอกสารประกอบ

คำร้องขอนิติกรณ์ทั่วไป_(ทหาร)_申請書
ฟอร์มขอหนังสือรับรองผ่อนผันทหาร