วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2567

| 1,401 view

2024-03-18-Executive_Director

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป

สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในไต้หวัน

ผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ซึ่งผมได้เดินทางมารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ผมมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ ด้านการดูแลและคุ้มครองคนไทยในไต้หวัน  การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน  และการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชนในด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาและวัฒนธรรม

โดยที่ปัจจุบันมีพี่น้องชาวไทยทำงานอยู่ในไต้หวันกว่า ๗๐,๐๐๐ คน ย่อมแสดงถึงความสำคัญของไต้หวันในฐานะตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของคนไทย ซึ่งสำนักงานการค้าฯ พร้อมจะให้การดูแลและคุ้มครองพี่น้องชาวไทยในไต้หวันด้วยความตั้งใจ สามารถเข้าถึงและรับฟังข้อคิดเห็น รวมถึงการให้บริการด้านกงสุลแก่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ในไต้หวันอย่างครอบคลุมตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน

ขณะที่การส่งเสริมการค้าและการลงทุน เนื่องจากไทยมีผลประโยชน์ร่วมกับไต้หวันด้านเศรษฐกิจไม่เพียงแต่การไปลงทุนของบริษัทไต้หวันในไทยเท่านั้น บริษัทไทยได้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในไต้หวันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทชั้นนำของไต้หวันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจรพิมพ์ ได้ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศไทยมากขึ้นต่อเนื่องซึ่งสำนักงานการค้าฯ จะมุ่งให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อไป

นอกจากนี้ โดยที่ไทยกับไต้หวันมีความใกล้ชิด มีความคล้ายคลึงกัน มีทัศนคติที่ดีระหว่างกัน โดยประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไต้หวันมาโดยตลอด และล่าสุด ไทยได้เริ่มมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราไทยให้แก่นักท่องเที่ยวไต้หวันเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับประชาชนอันเป็นพื้นฐานสำคัญของมิตรภาพและความร่วมมือที่ดีของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ชาวไต้หวันเป็น Friend of Thailand ตลอดไป

ผมหวังว่าพี่น้องชาวไทยในไต้หวันและชาวไต้หวันทุกท่าน ทุกองค์กร จะให้การสนับสนุนผมและสำนักงานการค้าฯ ตลอดจนทีมประเทศไทยในไต้หวันด้วยดีดังเช่นที่ผ่านมา หากมีสิ่งใดที่สำนักงานการค้าฯ สามารถสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือได้ ผมและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมและยินดีที่จะรับฟังคำติชมและพร้อมจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับทุกท่านเสมอ

ท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกศาสนา โปรดอำนวยพรให้พี่น้องชาวไทยและชาวไต้หวันทุกท่านและครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจปรารถนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะได้ต้อนรับและพบปะกับทุกท่านในกิจกรรมของสำนักงานฯ และเข้าร่วมงานกิจกรรมของชุมชนไทยในเร็ววันนี้ครับ              

 

นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์

ผู้อำนวยการใหญ่

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป