ภาพรวมนโยบายและรูปแบบ

ภาพรวมนโยบายและรูปแบบ

7 เม.ย. 2558

4,171 view
นโยบายและรูปแบบการส่งเสริมการลงทุนของไต้หวัน
 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของไต้หวันเป็นการ ดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับสิ่งจูงใจเพื่อส่ง เสริมการลงทุนที่ไม่ใช่ภาษี และกฎหมายว่าด้วยภาษีรายได้สำหรับสิ่งจูงใจเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านภาษี
 
มาตรการจูงใจด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน
1. การลดหย่อนภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนา และการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
 • บริษัทสามารถหักลดภาษีด้วยการลงทุนถึงร้อยละ 35 ของมูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรจากภาษีรายได้ของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ที่ได้มีการลงทุนในด้านดังกล่าว
 • บริษัทสามารถหักค่าใช้จ่ายถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่สูงกว่ามูลค่าการลงทุนเฉลี่ยใน 2 ปีหลังสุดในด้านดังกล่าว สำหรับภาษีรายได้ของบริษัทอย่างไรก็ตาม การหักลดค่าใช้จ่ายสำหรับภาษีประเภทดังกล่าวไม่อาจเกินร้อยละ 50 สำหรับภาษีรายได้จากกำไรของบริษัทในปีนั้นๆ
 
2. การลดหย่อนภาษีสำหรับการจัดซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่
 • บริษัทสามารถลดหย่อนภาษีได้ระหว่างร้อยละ 5 – 20 ของมูลค่าการลงทุนในด้านต่างๆ จากภาษีรายได้ของบริษัท ดังนี้
  2.1   การลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี
  2.2   การลงทุนในอุปกรณ์สำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2.3   การลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาด ประหยัดพลังงาน หรือการ recycle ขยะและของเหลือจากการผลิต
  2.4   การลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีสำหรับการลดภาวะก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  2.5   การลงทุนใน hardware หรือ software หรือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
  2.6   การหักค่าลดหย่อนภาษีในประเภทดังกล่าวไม่ สามารถเกินร้อยละ 50 ของมูลค่าภาษีรายได้จากกำไรของบริษัททั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าค่าลดหย่อนที่ไม่สามารถใช้ไดเนื่องจากเกินสัดส่วนร้อยละ 50 ในปีนั้น สามารถจะนำไปใช้ในปีต่อๆ ไปได้เป็นระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ได้มีการลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีประเภทดังกล่าว
 
3. การยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสำคัญหรืออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
 • มาตรา 8 ของกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมไต้หวันระบุว่า จะยกเว้นภาษีรายได้จากกำไรของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปีสำหรับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสำคัญหรืออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไต้หวัน ตามที่กำหนดโดยประกาศของกระทรวงเศรษฐการไต้หวัน
 • อุตสาหกรรมสำคัญหรือุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไต้หวันในปัจจุบันประกอบด้วย อิเลกทรอนิกส์ precision electronic components, precision machinery, อากาศยาน, ชีวแพทย์, เคมีขั้นสูง เทคโนโลยีสะอาด advanced materials นาโนเทคโนโลยี บริการด้านเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมหรือบริการอื่นๆ ที่กำหนดโดย ครม.ไต้หวัน การขนส่งระหว่างประเทศ และเกษตรกรรม
 
4. การยกเว้นภาษีรายได้สำหรับการซื้อหุ้นเพื่อแลกกับการส่งมอบเทคโนโลยี
 • หากผู้ลงทุนต่างชาติเข้าถือครองหุ้นบริษัทไต้หวันด้วยวิธีการส่งมอบ เทคโนโลยีในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 20 ดังกล่าว นักลงทุนดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีรายได้จากหุ้นดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ที่มีการส่งมอบเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม หากมีการขายหุ้นดังกล่าวในช่วง 5 ปี ผู้ลงทุนจะต้องจ่ายภาษีนับตั้งแต่ปีที่มีการส่งมอบเทคโนโลยี
 
5. การลดหย่อนภาษีรายได้สำหรับ options ครองหุ้นซึ่งแลกเปลี่ยนกับการส่งมอบเทคโนโลยี
บริษัทไต้หวันสามารถออก options สำหรับการถือครองหุ้นให้กับผู้ลงทุนต่างชาติที่เป็นผู้มอบสิทธิบัตรหรือ เทคโนโลยีพิเศษได้ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะเข้าถือครองหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราภาษีสำหรับ options หุ้นจะเท่ากับ ส่วนต่างของราคาหุ้นในปัจจุบันกับราคาหุ้น ณ เวลาที่ออก options สำหรับการถือครองหุ้น โดยจะคำนวณอัตราที่ต้องเสียภาษีหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามมูลค่าของสิทธิบัตร และเทคโนโลยีที่ได้ส่งมอบแล้ว
 
6. มาตรการยกเว้นภาษีสำหรับการส่งมอบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเวชภัณฑ์ใหม่
ผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวจะต้องเสียภาษี ของกำไรจากหุ้นโดยคำนวณจากราคาที่ผู้ลงทุนได้ถือครองหุ้นแล้ว ไม่ใช่ราคาในระยะเวลาที่ได้เข้าซื้อหุ้น บริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเวชภัณฑ์ใหม่ของไต้หวันสามารถที่จะออก options สำหรับหุ้นให้กับผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนด้านเทคโนโลยีในราคาที่ต่ำกว่าราคา หุ้นในตลาด และหุ้นดังกล่าวจะต้องเสียภาษีก็ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ของหุ้นแล้ว
 
7. การยกเว้นภาษีจากรายได้จากการตั้งสำนักงานใหญ่
บริษัทที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในไต้หวันและเป็น การลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไต้หวัน ซึ่งกระทรวงเศรษฐการไต้หวันเป็นผู้พิจารณา จะได้รับการยกเว้นจากภาษีรายได้ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ รายได้จากลิขสิทธิ์ กำไรจากการลงทุน และรายได้จากการขายทรัพย์สิน
 
8. การยกเว้นภาษีรายได้จากการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและขนส่งสินค้าในไต้หวัน
ผู้ลงทุนต่างชาติที่จัดตั้งบริษัทในไต้หวัน เพื่อวัตถุประสงค์ของการกระจายสินค้าและการขนส่งระหว่างประเทศจะได้รับการยก เว้นภาษีรายได้จากการดำเนินงานในส่วนดังกล่าว
 
9. การยกเว้นภาษีรายได้จากการขายสิทธิบัตร
บริษัทต่างชาติจะได้รับการยกเว้นภาษีรายได้ จากการขายสิทธิบัตรให้กับบริษัทไต้หวัน โดยต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐการไต้หวันก่อน
 
มาตรการจูงใจที่มิใช่มาตรการทางภาษีภาษี
1. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
 • รัฐบาลไต้หวันสามารถจะให้เงินสนับสนุนได้ถึงสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
 • รัฐบาลไต้หวันสามารถจะให้เงินสนับสนุนได้ถึงสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาสำหรับบริษัทที่มีศักยภาพในด้าน ดังกล่าว
บริษัทต่างชาติจะได้รับการยกเว้นภาษีรายได้ จากการขายสิทธิบัตรให้กับบริษัทไต้หวัน โดยต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐการไต้หวันก่อน
 
2. สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • รัฐบาลไต้หวันสามารถนำเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งชาติของไต้หวันมา ใช้เป็นสินเชื่อให้กับบริษัทที่ประสงค์จะพัฒนาโครงสร้างทางอุตสาหกรรมของตน โดยต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไต้หวัน
 • รัฐบาลไต้หวันสามารถจะปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทที่ประสงค์จะดำเนินการ วิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมไต้หวัน มูลค่าสินเชื่อจะต้องไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 80 ของมูลค่าการลงทุนในโครงการหรือ 65 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
 
3. บริษัทที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าในนิคม อุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา 2 ปี และจ่ายค่าเช่าเพียงร้อยละ 60 ของค่าเช่าจริงในปีที่ 3 – 4 และร้อยละ 80 ในปีที่ 5-6 โดยจะจ่ายค่าเช่าเต็มในปีที่ 6