7,302 view

นังสือเดินทางไทย

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่ทั่วไป

 1. บุคคลบรรลุนิติภาวะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

เอกสารและหลักฐาน

 1. คำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 1 ชุด
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของผู้ร้อง หรือหากสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความซึ่งขอได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ไต้หวัน
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริง หากสูญหายต้องทำบัตรประชาชนไทยใหม่ก่อนจึงจะทำหนังสือเดินทางได้
 4. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

หมายเหตุ: การขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ผู้ร้องต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเอง และต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางข้างต้นมาให้พร้อม

 

 1. ผู้เยาว์อายุ ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

เอกสารและหลักฐาน

 1. คำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 1 ชุด
 2. สูติบัตรไทยฉบับจริงสำหรับเด็กแรกเกิด – 14 ปี (หากเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนไทยแล้ว สามารถใช้บัตรประชาชนไทยแทนสูติบัตรได้)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของเด็กฉบับจริง สำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป (หากอายุ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว ยังไม่มีบัตรประชาชนไทย จะไม่สามารถทำหนังสือเดินทางได้)
 4. ทะเบียนบ้านไทยฉบับจริงหรือฉบับถ่ายเอกสารที่แสดงบ้านเลขที่และชื่อเด็กหรือผู้เยาว์ในทะเบียนบ้าน (สำหรับเด็กและผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนไทย)
 5. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดา หรือมารดาที่เป็นคนไทย
 6. หนังสือเดินทางไต้หวัน บัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันของบิดาหรือมารดาที่เป็นคนไต้หวัน
 7. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

หมายเหตุ บิดาและมารดาเด็กหรือผู้เยาว์จะต้องมายื่นเรื่องด้วยตัวเองพร้อมพาเด็กมาด้วย และต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางข้างต้นมาด้วย

 

ค่าธรรมเนียม 

ประเภท หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

อายุไม่เกิน 5 ปี 1,150 ดอลลาร์ไต้หวัน
อายุไม่เกิน 10 ปี 1,725 ดอลลาร์ไต้หวัน
การบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement)    150 ดอลลาร์ไต้หวัน

 

ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาทำการประมาณ 30 วัน

หมายเหตุ ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถทำหนังสือเดินทางอายุไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น