Tourist Visa (TR - Single)

Tourist Visa (TR - Single)

15 ก.ย. 2562

ระเบียบการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว รหัส TR

และประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B

ประกาศเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว รหัส TR

๑. สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงบัตรโดยสารเครื่องบินหรือบัตรต่างด้าวต้นฉบับพร้อมสำเนาจำนวนหนึ่งชุด

๒. ประเภทการตรวจลงตรา : รหัส TR-Single

๓. หลักฐานการเงิน : กรุณานำสมุดฝากเงินพร้อมสำเนาและอัพเดทสถานะให้เป็นจำนวนเงินใหม่ล่าสุด

 

â ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส B

สำนักงานเริ่มพิจารณารับคำร้องการตรวจลงตราให้แก่ผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ไม่จำกัดสัญชาติ)  ตั้งแต่วันที่ ๙ ต.ค.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๑. แนวปฏิบัติและการเรียกเอกสารประกอบ : ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

การตรวจลงตราพร้อมทั้งคำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (http://tteo.org.tw)

- บริษัทหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเชิญ/ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต้องมีทุนจด

ทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท)

๒. หลักฐานทางการเงิน : กรุณานำสมุดฝากเงินพร้อมสำเนาและอัพเดทสถานะให้เป็นจำนวนเงินล่าสุด

          - ในกรณีเข้าข่ายที่เป็นการลงทุนในไทย โปรดเตรียมหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ห้องชุด/

      หลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัญชีเงินฝากในไทย หรือ พันธบัตรรัฐบาล

      ที่ระบุว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

หมายเหตุ-

- มีเอกสารรับรองเข้าราชอาณาจักร(COE)

- ยอมรับมาตราการกักตัว๑๔วัน

- มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณี COVID-๑๙ ในวงเงิน

   ไม่ต่ำกว่า ๑ แสนดอลลาร์สหรัฐ

- มีใบผลตรวจยืนยันการปลอดเชื้อ COVID-๑๙ และมีใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพ

 เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly / Travel)

- สามารถติดตามข้อมูลอัพเดทได้ที่ http://www.facebook.com/TTEOTAIPEI

 

สถานะ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔