การขอรับรองเอกสาร

การขอรับรองเอกสาร

2 ก.ย. 2563

การขอรับรองเอกสาร 

เอกสารและหลักฐาน

1. แบบฟอร์มคำร้อง (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)

2. เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย เอกสารภาษาจีนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ สูติบัตร/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/ทะเบียนบ้าน สามารถดำเนินการได้ 2 ทาง ดังนี้

    2.1 ให้ทางการไต้หวันออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามหนังสือเดินทางไทย (ค่าใช้จ่ายที่ทางการไต้หวันเรียกเก็บในการออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษถูกกว่าการจ้างบริษัทแปล)

    2.2 การจ้างบริษัทแปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามต้นฉบับภาษาจีน กรณีชื่อ-นามสกุลในเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาจีน อนุโลมให้ระบุชื่อ-นามสกุลตามหนังสือเดินทางไทยในวงเล็บท้ายชื่อภาษาจีน โดยผู้ร้องต้องแนบสำเนาบัตร ARC ประกอบคำร้องเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันจริง

3. เอกสารของบุคคลทั่วไป เจ้าของเอกสารจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราชื่อส่วนบุคคล

4. เอกสารของบริษัทหรือองค์กร เจ้าของหรือผู้มีอำนาจในบริษัทหรือองค์กรจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง

    4.1 สำเนาใบทะเบียนการค้าของบริษัท ประทับตราบริษัทและประทับตราชื่อส่วนบุคคล

    4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของหรือผู้มีอำนาจใน บริษัทหรือองค์กร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราชื่อส่วนบุคคล

    4.3 หากต้องการรับรองเอกสารเกี่ยวกับ Certificate of Free Sale ให้แนบคู่มือรายละเอียดของสินค้า (Catalogue) ประกอบเป็นหลักฐานด้วย

5. หากไม่สามารถมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ลงนามรับรองสำเนาหรือประทับตราชื่อส่วนบุคคล

     5.1  บุคคลทั่วไป ให้พิมพ์หรือเขียน (ตัวบรรจง) โดยมีสาระสำคัญให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง

     5.2  บริษัทหรือองค์กร ให้พิมพ์หนังสือมอบอำนาจฉบับภาษาอังกฤษลงในกระดาษจดหมายที่มีชื่อบริษัท โดยมีสาระสำคัญให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง  และประทับตราบริษัทด้วย

ข้อพึงระวัง  

1.  เอกสารทั้งหมดต้องใช้กระดาษขนาด A4

2.  เอกสารที่ต้องการรับรอง จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่น และกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน

3.  สำนักงานการค้าฯ ต้องเก็บเอกสารที่มีตราประทับจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงต่างประเทศไต้หวันตัวจริงไว้ 1 ฉบับ ดังนั้น กรุณานับจำนวนเอกสารที่ต้องการยื่นรับรองให้แน่นอน

4.  เอกสารของประเทศอื่นนอกเหนือจากไต้หวัน จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูต หรือสำนักงานผู้แทนของประเทศนั้นก่อน

5. เอกสารที่ผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่น และกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน ระยะเวลาต้องอยู่ภายใน 6 เดือน

ค่าธรรมเนียม      500 ดอลลาร์ไต้หวันต่อฉบับ (ชุดที่สำนักงานฯ เก็บไว้ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

เวลาให้บริการ      เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -11.45 น. รับเอกสารในวันถัดไปช่วงบ่าย 14.00 – 17.00 น.

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มรับรองเอกสาร
ระเบียบรับรองเอกสาร_ไทย-จีน_6_แก้ไข