การขอรับรองลายมือชื่อ/ใบขับขี่ไทย/หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือให้ความยินยอม

การขอรับรองลายมือชื่อ/ใบขับขี่ไทย/หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือให้ความยินยอม

2 ก.ย. 2563

การขอรับรองลายมือชื่อ รับรองใบขับขี่ไทย หนังสือมอบอำนาจ หนังสือให้ความยินยอม  

เอกสารและหลักฐาน

1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย และ/หรือ หนังสือเดินทางไทย

3. เอกสารที่ต้องการรับรองลายมือชื่อ ใบขับขี่ มอบอำนาจ หรือให้ความยินยอม

หมายเหตุ

  1. หนังสือให้ความยินยอมจะต้องแนบสำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
  2. รับรองใบขับขี่ จะต้องเป็นแบบ Smart Card เท่านั้น หากเป็นรุ่นเก่าต้องแปลภาษาอังกฤษ และรับรองคำแปลถูกต้อง
  3. เอกสารประกอบการขอข้างต้น นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนาด้วยกระดาษขนาด A4 อย่างละ 2 ชุด

ค่าธรรมเนียม  500 ดอลลาร์ไต้หวันต่อฉบับ (ยกเว้นหนังสือให้ความยินยอมทำหนังสือเดินทางให้กับบุตร)

เวลาให้บริการ  เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -11.45 น.

เอกสารประกอบ

หนังสือมอบอำนาจ_แก้ไข_พ.ค._2550_เเบบใหม่
หนังสือให้ความยินยอมทำ_1
แบบฟอร์มรับรองเอกสาร
คำร้องขอนิติกรณ์ทั่วไป
คำร้องนิติกรณ์