โทรศัพท์ | Telephone Number

บริการคนไทย/Service for Thai nationals: (886-2) 2775-2211

Hot Line ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทย (นอกเวลาราชการ)  (886) 952-238-931

ตรวจลงตรา/Visa: (886-2) 2773-1100

แฟกส์/Fax: (886-2) 2740-3300

 

อีเมล | E-mail

บริการคนไทย/Service for Thai nationals:  tteo.service@gmail.com

ตรวจลงตรา/Visa: visa.tpe@mfa.mail.go.th

ทั่วไป/General Info: info@tteo.tw

 

ที่อยู่ | Address
No. 206, Sec.3 Civic Blvd., 
Da'an Dist., Taipei 106, Taiwan