การสละสัญชาติไทย

การสละสัญชาติไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,844 view

เอกสารยื่นขอสละสัญชาติไทยตามคู่สมรสไต้หวัน

ผู้ร้อง 

1.   หนังสือรับรองการเข้าถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ที่มีอายุเอกสารภายใน 6 เดือน หลังจากที่ไปขอจากสำนักงาน

ของไต้หวัน โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างละ 2 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษจะต้องผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันทั้ง 2 ชุด)

2.   สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดจากอำเภอท้องที่ที่เกิด

3.   บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ (บัตรหมดอายุ ใช้หนังสือรับรองบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนแทนได้)

4.   ทะเบียนบ้านไทย หรือคัดสำเนาจากอำเภอที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

5.   ทะเบียนสมรสไทย

6.   หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุ

7.   ใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) ที่มีอายุ

8.   รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

9.   ผู้ชาย ต้องเพิ่มเอกสารที่ผ่านการเกณฑ์ทหารด้วย (สด. 9)

10.  เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบสำคัญการได้สัญชาติไทย (กรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิด เช่น ชาวจีนอพยพ ชาวเขาเผ่าต่างๆ เป็นต้น), ทะเบียนหย่ากับคู่สมรสเดิม ฯลฯ

คู่สมรสของผู้ร้อง 

1.   บัตรประจำตัวประชาชนจีน (ไต้หวัน) ที่มีอายุ

2.   หนังสือเดินทางจีน (ไต้หวัน) ที่มีอายุ

3.   ทะเบียนบ้านไต้หวัน (戶籍謄本)

4.   รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

พยานคนไทย 1 คน 

1.   บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ

2.   หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุ

3.   ใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) ที่มีอายุ หรือบัตรประจำตัวประชาชนจีน (ไต้หวัน)

หมายเหตุ    

1.   เอกสารดังกล่าวให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 2 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4

2.   ผู้ร้องขอสละสัญชาติต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และสมรสกับคู่สมรสสัญชาติ

      จีน (ไต้หวัน)

3.   ผู้ร้องขอสละสัญชาติ สามีหรือภรรยาผู้ร้อง และพยานจะต้องมายื่นเรื่องและรับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

4.   กรุณาติดต่อขอนัดวันและเวลาล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม  300 ดอลลาร์ไต้หวัน ค่ารับรองเอกสารชุดละ 500.-ดอลลาร์ไต้หวัน (ขึ้นอยู่กันจำนวนเอกสาร)

ระยะเวลา   เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานฯ จะดำเนินการส่งเอกสารไปยังกระทรวงมหาดไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งปกติจะใช้เวลาในการดำเนินเรื่องจนมีประกาศให้ผู้ยื่นเรื่องเสียสัญชาติ ไทย ประมาณ 3 ปี ขึ้นไป

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

การขอสละสัญชาติไทยกรณีไม่มีคู่สมรส คู่สมรสเสียชีวิต หรือหย่าร้าง 

ชาย หรือหญิงที่มีสัญชาติไทยและได้สัญชาติจีน (ไต้หวัน) แล้ว (มีบัตรประชาชนจีน (ไต้หวัน) และหนังสือเดินทางจีน (ไต้หวัน) หากประสงค์จะสละสัญชาติไทย สามารถยื่นคำขอสละสัญชาติไทยได้ที่สำนักงานฯ ทั้งนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายวันเวลากับเจ้าหน้าที่  

เอกสารและหลักฐาน 

1. ผู้ร้อง 

1.1     กรณีได้บัตรประจำตัวประชาชนจีน (ไต้หวัน) ต้อง แปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 2 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษ  ต้องผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ทั้งฉบับจริง และสำเนา)

         กรณีไม่ได้บัตรประจำตัวประชาชนจีน (ไต้หวัน)  ต้องมีใบอนุญาตการเข้าถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน)  ( 歸化國籍許可證書 ) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 2 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษต้องผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน ทั้งฉบับจริง และสำเนา รวม 2 ชุด)

1.2    กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ใบมรณบัตรภาษาจีนต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 2 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษ ต้องผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและ      

         กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ทั้งฉบับจริง และสำเนา)

         กรณีหย่าร้าง ใบ หย่าภาษาจีนต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 2 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษต้องผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ทั้งฉบับจริง และสำเนา)

1.3     หนังสือเดินทางจีน (ไต้หวัน) ที่มีอายุ

1.4     สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดจากอำเภอท้องที่ที่เกิด

1.5     บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ

1.6     ทะเบียนบ้านไทย หรือคัดสำเนาจากอำเภอที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

1.7     ทะเบียนสมรสไทย

1.8     หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุ

1.9     ใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) ที่มีอายุ

1.10   รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

1.11   เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบสำคัญการได้สัญชาติไทย (กรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทย  โดยกำเนิด เช่น ชาวจีนอพยพ ชาวเขาเผ่า

         ต่างๆ เป็นต้น), ทะเบียนหย่ากับคู่สมรสเดิม, หนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

2. บิดามารดาของผู้ร้อง

2.1     รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน คนละ 6 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2.2    บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ

2.3    กรณีเสียชีวิตแนบใบมรณบัตร

3. พยานบุคคลสัญชาติไทย 2 คน

3.1   บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ

3.2   หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุ

3.3   ใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) ที่มีอายุ หรือบัตรประจำตัวประชาชนจีน (ไต้หวัน)

หมายเหตุ   

1. เอกสารดังกล่าวให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 2 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4

2. ผู้ร้องขอสละสัญชาติต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3. ผู้ร้องขอสละสัญชาติ และพยาน 2 คน จะต้องมายื่นเรื่องและรับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

4. กรุณาติดต่อขอนัดวันและเวลาล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม 300.- ดอลลาร์ไต้หวัน ค่ารับรองเอกสารชุดละ 500.- ดอลลาร์ไต้หวัน (ขึ้นอยู่กันจำนวนเอกสาร)

ระยะเวลา   เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานฯ จะส่งเอกสารไปยังกระทรวงมหาดไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งปกติจะใช้เวลาในการดำเนินเรื่องจนมีประกาศให้ผู้ยื่นเรื่องเสียสัญชาติ ไทย ประมาณ 3 ปี ชึ้นไป

เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -11.45 น.

เอกสารประกอบ

เอกสารสำหรับยื่นเรื่องสละสัญชาติไทย_7_มี.ค._51