หนังสือเดินทาง

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่ทั่วไป

1.บุคคลบรรลุนิติภาวะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

เอกสารและหลักฐาน

 1. คำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 1 ชุด (download)
 2. หนังสือเดินทางของผู้ร้อง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือน
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทย 
 4. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

หมายเหตุ การขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ผู้ร้องต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเอง  และต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางข้างต้น โดยนำต้นฉบับจริงมาแสดง

                พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด ด้วยกระดาษขนาด A4

 

ค่าธรรมเนียม  1300 เหรียญไต้หวัน สำหรับการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาทำการประมาณ 30 วัน

 

ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 851 และ 852 และ 858

 

2.ผู้เยาว์อายุ ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

เอกสารและหลักฐาน

 1. คำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 1 ชุด (download)
 2. สูติบัตรไทย 
 3. บัตร ประจำตัวประชาชนไทยของเด็ก ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
 4. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทยและทะเบียนบ้านไทย ของบิดา หรือมารดา ที่เป็นคนไทย
 5. หนังสือเดินทางไต้หวัน บัตรประจำตัวประชาชนไต้หวัน ของบิดาหรือมารดาที่เป็นคนไต้หวัน
 6. ทะเบียน สมรสไทยของบิดาและมารดา (หากเป็นทะเบียนสมรสภาษาจีน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)
 7. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

หมายเหตุ บิดาและมารดาเด็ก จะต้องมายื่นเรื่องด้วยตัวเองพร้อมพาเด็กมาด้วย และต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางข้างต้นฉบับ โดยนำต้นฉบับจริงมาแสดง  

                พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด ด้วยกระดาษขนาด A4

 

ค่าธรรมเนียม 1300 เหรียญไต้หวัน สำหรับการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 
                    500 เหรียญไต้หวัน สำหรับการรับรองเอกสารภาษาจีนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ (ต่อ 1 ชุด)

 

ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาทำการประมาณ 30 วัน

 

ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 851 และ 852 และ 858

 

 

3.การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่แทนเล่มที่สูญหาย

เอกสารและหลักฐาน

       1.  คำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 1 ชุด  พร้อมบันทึกการสอบสวน 1 ฉบับ

       2.  ใบรับแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายต่างประเทศประจำท้องที่ (ต้นฉบับ) และถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

       3.  สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ร้อง (ถ้ามี)

       4.  บัตรประจำตัวประชาชนไทย 

       5.  ใบต่างด้าว  (หนังสืออนุญาตพำนักในไต้หวัน) หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไต้หวัน

       6.  เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

 

หมายเหตุ
1. การขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ผู้ร้องต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเอง  
2. ต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางข้างต้น โดยนำต้นฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4

 

ค่าธรรมเนียม 1300 เหรียญไต้หวัน สำหรับการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาทำการประมาณ 30 วัน

 

  

ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 851 และ 852 และ 858

 

 

 

4. การขอหนังสือเดินทางชั่วคราวกรณีเร่งด่วน

เอกสารและหลักฐาน

       1.  คำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 2 ชุด 

       2.  กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องแนบใบรับแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายต่าง ประเทศประจำท้องที่ (ต้นฉบับ) และถ่ายสำเนา 2 ฉบับ    

            พร้อมบันทึกการสอบสวน 1 ฉบับ

       3.  สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ร้อง 2 ฉบับ(ถ้ามี)

       4.  บัตรประจำตัวประชาชนไทย 

       5.  ใบต่างด้าว  (หนังสืออนุญาตพำนักในไต้หวัน) หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไต้หวัน สำเนา 2 ฉบับ

       6.  ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ขากลับประเทศไทยตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 2 ฉบับ

       7.  เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล สำเนา 2 ฉบับ

 

หมายเหตุ
1. การขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ผู้ร้องต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเอง  
2. ต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางข้างต้น โดยนำต้นฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 2 ชุดด้วยกระดาษขนาด A4

 

ค่าธรรมเนียม 400 เหรียญไต้หวัน สำหรับการขอหนังสือเดินทางชั่วคราวกรณีเร่งด่วน

  

ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 858

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการทำหนังสือเดินทางอิเล้กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้ที่ส่วน "ข้อมูลสำหรับคนไทย - คู่มือประชาชน เรื่อง งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ"

 

เวลาให้บริการ  เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -11.45 น.