ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  1. มีสัญชาติไทย (หากได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
  4. มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว

วิธีการลงทะเบียนเลือกตั้ง

-          กรอกคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ตามเอกสารแนบ) ด้วยตนเอง และส่งไปยังสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ( Fax) ที่เบอร์ (02) 2562 7163 และ

(02) 2581 8707 พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน ***ไม่สามารถลงทะเบียน

Online ได้

-          ผู้ที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งให้สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ทราบด้วย

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

            ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ไปใช้สิทธิฯ นั้น ต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือทำหนังสือมอบหมาย ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนภายในกำหนดระยะเวลา คือ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือก ตั้งและมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้

  1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
  2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
  3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

-------------------------------------------------

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ