วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 833 view

การขอหนังสือรับรองเพื่อขอหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

เอกสารและหลักฐาน

1. คำร้องนิติกรณ์ และแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันทหาร อย่างละ 1 ฉบับ 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนไทย หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวนักศึกษา (ต้องนำฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

3. หนังสือรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทยอย่างละ 2 ฉบับ ซึ่งต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วนดังนี้

   3.1 กำลังศึกษาในระดับ คณะ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ประเทศอะไร

   3.2 วิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี กำลังศึกษาปีที่เท่าไร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีที่เท่าใด (ภาษาอังกฤษต้องผ่านการรับรองจากศาลท้องถิ่นและกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันทั้ง 2 ฉบับ ภาษาไทยนักศึกษาสามารถแปลเองได้และรับรองการแปลถูกต้องเองได้)

4. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35 ) (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ ผู้ร้องจะต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองและนำเอกสารประกอบการขอนิติกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น  จะต้องนำต้นฉบับมาแสดง

 

ค่าธรรมเนียม  ค่ารับรองเอกสารการเรียน 500 ดอลลาร์ไต้หวันต่อฉบับ

 

เวลาให้บริการ  เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -11.45 น. สำหรับการรับเอกสาร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 2-3 วัน