นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าและเศรษฐกิจไทยได้พบหารือกับนายถง เจิ้นหยวน รมว. คณะกรรมการกิจการชุมชนโพ้นทะเล (Overseas Community Affairs Council – OCAC)

นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าและเศรษฐกิจไทยได้พบหารือกับนายถง เจิ้นหยวน รมว. คณะกรรมการกิจการชุมชนโพ้นทะเล (Overseas Community Affairs Council – OCAC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 733 view

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๕ นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าและเศรษฐกิจไทยได้พบหารือกับนายถง เจิ้นหยวน รมว. คณะกรรมการกิจการชุมชนโพ้นทะเล (Overseas Community Affairs Council – OCAC) ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยสองฝ่ายได้หารือประเด็นต่างๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนไทย - ไต้หวัน การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้าน Biotechnology และการแพทย์ ความร่วมมือด้านการศึกษา ตลอดถึงความสำคัญของธุรกิจชาวไต้หวันในไทย และชาวไทยในไต้หวันซึ่งต่างมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะนักธุรกิจของทั้งสองฝ่าย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ