ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

16 มี.ค. 2564

1,428 view

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงการต่างประเทศ  เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ดังนี้

ประเภท หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

-   อายุไม่เกิน ๕ ปี ราคา ๑,๑๕๐ ดอลลาร์ไต้หวัน

-   อายุไม่เกิน ๑๐ ปี  ๑,๗๒๕ ดอลลาร์ไต้หวัน

- การบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement) ราคา ๑๕๐ ดอลลาร์ไต้หวัน

- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ